Vodní a mokřadní biotopy ČR osidlují společenstva volně plovoucích a ve vodě vzplývajících rostlin, které přijímají živiny převážně z vody, sladkovodní společenstva kořenujících ponořených rostlin a s listy plovoucími na hladině, společenstva pobřežnice v mělkých vodách a prostoru pobřežní čáry, společenstva bublinatek v mělkých tůní a chráněných zátok mělkých vod společenstva obnažených rybničních den a bahnitých půd a pobřežní společenstva rákosin a vysokých ostřic.
Společenstva vod a okřadlů mají rozmanitou synmorfologickou stavbu, která se uplatňuje i při jejich klasifikaci a jsou tak snáze rozpoznatelné. Je podmíněna velkou variabilitou životních forem, přizpůsobených k životu v určitých ekologických nikách vodního a pobřežniho prostředí. Také druhové adaptace umožňují společné soužití druhů podobných morfologických tvarů. Všechna společenstva vod a mokřadlů jsou však poměrně druhově málo variabilní. Jejich fyzignomie je podmíněna jednou nebo několika málo výraznýmy dominantami, které mají vysokou edifikační hodnotu a umožňují koexistenci pouze malému počtu druhů. Většina druhů je schopna vegetativního rozmnožování, semena jsou adaptována na šíření nejen vodním prostředím ale i ptactvem. Tato vlastnost a vyrovnávající účinek vodního prostředí podmiňuje velké areály nejen druhů, ale i společenstev vodních a bahenních rostlin. Mnohá společenstva mají eurasijské rozšíření s obměněnými typy na západní polokouli, řada druhů má kosmopolitní rozšíření.

Žádné komentáře: