Společenstva skalních štěrbin, pohyblivých sutí a alpínských stupňů

Tato skupina zahrnuje většinou vzácná až fragmentárně se vyskytující společenstva extrémních mikrostanovišť, např. skalních štěrbin a spár zdí, společenstva skalních sutí a drolin od alpínských stupňů do pahorkatin, klimaxová společenstva alpínských polí na silikátovém podkladě včetně společenstev sněžných políček a společenstva vysokobylinných horských niv a vysokostébelných horských trávníků. Jak ukazuje fytocenologická klasifikace (zastoupení v šesti různých třídách), je uvedená skupina společenstev druhově velmi různorodá a výrazně diferencovaná. Příčinou diferenciace je velké výškové rozpětí, velká petrografická různorodost substrátu, různorodost fyzikálních podmínek pro uchycení a fyziologické funkce rostlin. Společným ekologickým znakem těchto společenstev je klimatický a edafický stres a převážně malá antropogenní zátěž. Těžištěm rozšíření jsou středoevropská vysokohoří a pohoří boreální zóny, vápencové oblasti mírného vegetačního pásma Evropy, popř. málo narušovaná antropogenní i přirozená stanoviště Středozemí.

Žádné komentáře: