Topol bílý II - Ekologie

Ekologie - Lužní lesy v úvalech velkých řek, pobřežní křoviny, říční náplavy. Často i na druhotných stanovištích - úvozy, pískovny, lomy. Převážně na písčitohlinitých, živinami bohatých, čerstvě vlhkých půdách. Snáší záplavy a kolísání hladiny podzemní vody. Vzácně se vyskytuje i na rašelinných půdách a roste i na suchých stanovištích. Je tolerantní k půdní reakci, snáší i zasolené půdy. Daří se mu v oblastech se znečištěným ovzduším. Teplomilná a světlomilná dřevina, v mládí snáší slabší zástin. Rozšíření v České republice - Častý druh v nížinách v úvalech větších řek. Původní v Hornomoravském, Dyjsko-svrateckém a Dolnomoravském úvalu, Ostravské pánvi a Slezské pahorkatině, především v planárním, roztroušeně až suprakolinním stupni. V Čechách není původní. Je často pěstován a snadno zplaňuje, a proto je těžké určit přesně původní rozšíření. Dnes ho můžeme najít vlastně po celém území ČR, převážně v nižších polohách, zvláště na druhotných stanovištích, vysazovaný v podhorských oblastech.

Žádné komentáře: